سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
۵۰۰ نفر نیرو شهرک سلیمی

توضیحات آگهی

۵۰۰ نفر آقا و خانم نیروی ساده حقوق مزایا بالای قانون کار سرویس غذا بیمه